หากมีข้อส่งสัย...

ให้เราติดต่อกลับหาคุณ

สนใจเรียน

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้แอดมินติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

***ข้อตกลงและสัญญาของผู้สอน 

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ยูพีอินเตอร์เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่ 129/76 หมู่8 แขวงบางกร่าง

เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ในที่นี้เรียกว่าเป็น “บริษัท หรือ ผู้ให้บริการตลาดติวเตอร์ไทยแลนด์ดอทคอม” นี้กับนาย/นาง/นางสาว...........................................................

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................ที่อยู่........................................................................

ผู้สมัครใช้บริกำรเว็บไซต์ เพื่อเป็นผู้สอน หรือผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้แนะนำ หรือผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ วิชาการ ความรู้และความสำมารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าเป็น “ผู้สอน” โดยสัญญานี้มีระยะเวลำตลอดที่มีการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดติวเตอร์ทั้งนี้เป็นสัญญาข้อตกลงเพื่อรับบริการการใช้งาน ใน platform www.taladtutorthailand.com และ platform หรือเว็บไซต์อื่นๆภายใต้การดูแลจัดการในเครือบริษัทยูพีอินเตอร์เทค จำกัด และการนำข้อมูลต่างๆไปทำการตลาดเผยแพร่ใน platform และ โซเชียลมีเดียช่องทำงอื่นๆ เช่น Facebook ,Line ,IG ,Tiktok เป็นต้นดังมีข้อตกลงในหัวข้อดังนี้คือ

 

1.       ผู้สอนสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงนี้ให้กับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามในทุกกรณี

2.       คุณสมบัติของผู้สอน

วุฒิการศึกษา

-          ต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับหรือใบการอบรม

-          ต้องสอนตามความรู้ความสามารถที่มีหรือจากประสบการณ์ของตนเอง

-          ต้องรับรองว่าวุฒิการศึกษาเป็นของตนเองและของจริงถ้ามีการปลอมแปลงทางบริษัทผู้ให้บริการมีสิทธิ์ฟ้องร้องเอาผิดตามกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายทางชื่อเสียงและหลอกลวงผู้บริโภคที่มาใช้บริการของบริษัท

-          ผู้ที่เป็นผู้สอนไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู

3.       เวลาที่ระบุในคอร์ส

-          ผู้สอนต้องตรงต่อเวลาที่สอนผู้เรียน

-          ผู้สอนต้องสอนให้ครบตามระยะเวลาเรียนที่ได้ระบุไว้ในเว็บ

4.       ค่าคอร์สที่ลงในเว็บ

-          ราคาคอร์สที่ระบุไว้หรือแจ้งมาต้องชัดเจนทั้งราคา,วิชา และระยะเวลา

5.       หนังสือหรือเอกสารการสอน

-          ต้องมีประกอบให้ผู้เรียนอย่างครบถ้วนมีการส่งเอกสารให้ผู้เรียนโดยการอัพโหลดไว้บน platform โดยเอกสารนี้ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆและผู้สอนยินดีให้เผยแพร่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำ และ เอกสารของผู้สอนทุกกรณี

6.       ควำมรับผิดชอบ

-          ถ้ามีการเลื่อนเวลาเรียนหรือขยายเวลาเรียนผู้สอนต้องแจ้งมาทางแอดมินของบริษัท ให้ทราบด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลด้วย

-          ผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าสอนที่สอนไปแล้วหากทางผู้สอนไม่สามารถทำการสอนผู้เรียนที่มาสมัครเรียน จนครบหรือไม่มีความรู้ความสามารถพอที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในความรู้ที่ผู้สอนอ้างได้

-          ผู้สอนต้องสอนให้ครบตามวิชาและระยะเวลาของคอร์สที่ผู้เรียนมาซื้อ จนครบ

-          ผู้สอนยินดีและยินยอมให้บริษัทจัดหาผู้มาสอนให้กับผู้เรียน ได้หากตนเองไม่สามารถทำการสอนตามที่ผู้เรียนได้มาสมัครซื้อคอร์สไว้ได้

-          ถ้าหากผู้เรียน ที่มาซื้อคอร์สมีคอมเม้นต์มาหรือแจ้งเข้ามาทางแอดมินของบริษัท ในการเรียนการสอนที่เป็นปัญหาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ที่มาสมัครซื้อคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ทาง ผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทปรับและตัดสิทธิ์การสอนของทางผู้สอนได้ทันทีและทางบริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที

-          ผู้สอนสัญญาและตกลงว่าจะไม่ทำความเสื่อมเสียและไม่ทำความเสียหายไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดกับบริษัทในทุกๆ กรณีไม่ว่าในกรณีของทำให้เสียชื่อเสียงและทำงการเงินที่เกี่ยวข้อง

-          ผู้สอนสัญญาและตกลงว่าจะไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการทำงานของบริษัทและผู้เรียน ที่มาสมัครเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้มาเรียนทั้งหมด

7.       การยอมรับความผิด

-          ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถทำการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่ซื้อคอร์สไว้แล้วได้ผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทผู้ให้บริการปรับเป็นเงิน 100% ของราคาคอร์สที่ผู้เรียนได้ซื้อไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

-          ถ้าผู้สอนทำความเสื่อมเสียหรือทำให้เสียชื่อเสียงหรือทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหรือทุกช่องทางใดๆ ก็ตาม ทั้งของบริษัทผู้ให้บริการและทางผู้เรียนทางผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทผู้ให้บริการปรับเป็นเงิน10เท่าของค่าคอร์ส เรียนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

-          ทางผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าสอนที่สอน ไปแล้วหากทางผู้สอนไม่สามารถทำการสอนผู้เรียนที่มาซื้อคอร์สเรียนจนครบหรือไม่มีความรู้ความสามารถพอที่ทำให้ผู้เรียนที่มาซื้อคอร์สเรียนเข้าใจในวิชาที่มาลงคอร์ส เรียนไว้

-          ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนผู้เรียนตามเวลาเรียนที่ตกลงกับทางผู้เรียนผู้ซื้อคอร์สเรียนไว้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ทางผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทผู้ให้บริการไม่ ต้องจ่ายเงินค่าสอนที่ทางผู้สอนได้สอนไปแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

-          ในกรณีที่ทางบริษัทต้องคืนเงินค่าสมัครลงคอร์สเรียนของผู้เรียนเนื่องจากปัญหาในทุกกรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางผู้สอนที่หรือการไม่สามารถทำการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ที่มาสมัครซื้อคอร์สเรียนไว้ได้ทางผู้สอนยินดีและยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมของทางธนาคารที่เรียกเก็บกับทางบริษัทผู้ให้บริการจนครบถ้วน

8.       ระยะเวลาที่ได้รับค่าสอน

-          ผู้สอนจะยังไม่ได้รับเงินค่าสอนจากทางบริษัทผู้ให้บริการจนกว่าจะมีการ สอน ผู้เรียนที่ซื้อคอร์สเรียนไว้จนแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

-          ผู้สอนผู้ขอใช้บริการทางเว็ปไซต์ของบริษัทผู้ให้บริการในตลาดติวเตอร์ไทยแลนด์ดอทคอม ยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทยูพีอินเตอร์เทครับเงินผู้เรียนที่ซื้อคอร์สเรียนก่อนและจ่ายให้กับผู้สอนในช่วงระยะเวลา.....................................................โดยให้โอนเข้าบัญชีผู้สอน ชื่อ............................. เลขที่บัญชี.................................     ธนาคาร..................

9.       โปรโมชั่น

-          ผู้สอนยินดีให้ผู้เรียนที่จะมาซื้อคอร์สเรียนเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้...............นาทีหลังจาก ชำระเงินเรียนเรียบร้อยแล้ว

10.   ค่าบริการของทางบริษัท

-          ทางผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทยูพีอินเตอร์เทคหักค่าบริการใช้เว็บไซต์ของตลาดติวเตอร์ไทยแลนด์ดอทคอมได้ในอัตรา......................ต่อช.ม.หรือต่อคอร์ส

11.   การยอมรับการตรวจสอบ

-          ผู้สอนยินดีและยินยอมให้ทางบริษัทยูพีอินเตอร์เทคผู้ให้บริการเว็บไซต์ของตลาดติวเตอร์ไทยแลนด์ดอทคอมสามำราถตรวจสอบแชทระหว่างทางผู้สอนกับผู้เรียนหรือ ที่ซื้อคอร์สเรียนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

12.   การยอมรับใช้รูปถ่ายและเสียงในการโฆษณาประชำสัมพันธ์

           ผู้สอนตกลงยินยอมให้ทางบริษัทยูพีอินเตอร์เทคสามารถนำสื่อรูปภาพเสียงวีดีโอเพื่อทำการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์และทุกๆช่องทาง ในสื่อประชาสัมพันธ์ของตลาดติวเตอร์ไทยแลนด์ดอทคอมและในเครือของบริษัทยูพีอินเตอร์เทคได้ตลอดไปทั้งนี้หากมีการใช้รูปถ่ายหรือเสียงวีดีโอการเรียนการสอนของผู้สอนกับผู้เรียนที่เคยเรียนหรือผลงานของผู้สอนอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีเพื่อใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ถือว่าผู้สอนจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการฟ้องในการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้เรียนทั้งนี้ควรจะได้รับการยินยอมก่อนและให้ถือว่าทางผู้สอนได้ส่งรูปถ่ายภาพเสียงหรือวีดีโอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาให้กับบริษัทผู้ให้บริการได้มีการขอนุญาตกับผู้ที่กล่าวอ้างทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบถ้าในกรณีที่เกิดปัญหาใดๆ ก็ตามที่ทางผู้สอนและได้กระทำขึ้น

13.   การแสดงตัวว่าเป็นบุคคลไม่เป็นอันตราย

-          ผู้สอนจะต้องไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีใดๆ ก็ตามทั้งทางกฎหมายแพ่งและ อาญามาก่อนแต่อย่างใด

14.   การยอมรับข้อความในสัญญาข้อตกลง

-          ผู้สอนขอยืนยันว่าเอกสารการสมัครเป็นผู้สอนในเว็บไซต์และในทุกๆช่องทางของตลาดติวเตอร์ไทยแลนด์ดอทคอมและของบริษัทซึ่งเป็นสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทยูพีอินเตอร์เทคนี้เป็นตัวจริงและถูกต้องทุกประการเพื่อให้ท่านได้พิจารณาพร้อมกันนี้ทางผู้สอนได้อ่านและเข้าใจพร้อมยอมรับในข้อสัญญาตกลงที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นนี้ทุกประการ

-          จึงขอกดยอมรับเพื่อรับรองและยอมรับในข้อสัญญาที่ตกลงนี้ทุกประการ และให้ถือเสมือนว่าผู้สอนได้มีการเซ็นเป็นลายเซ็นชื่อด้วยตนเองครบทุกประกำรพร้อมกับได้มีการแนบบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาส่งมายังทำงบริษัทยูพีอินเตอร์เทคเพื่อให้ถือว่าใช้ได้ถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

-          พร้อมกับได้มีการแนบบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาส่งมายังทางบริษัทยูพีอินเตอร์เทคเพื่อให้ถือว่าใช้ได้ถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ

เอกสารในการสมัครเพื่อเป็นผู้สอนเพื่อขอใช้บริการเว็บไซต์Platform

1.       รูปถ่ายขนาด…………………………….สีสวยชัดเจน

2.       วุฒิการศึกษาที่มีใบประกาศนียบัตรปริญญาบัตร,ใบจบการอบรม

3.       คุณสมบัติพิเศษที่มีเช่นได้เกียรตินิยม,ควำมถนัดและผ่านการอบรมมา (ถ้ามี)

4.       ประสบการณ์ที่มีและที่ผ่านมา เช่น เคยสอนหรือเป็นติวเตอร์หรือครูที่.............................จำนวนปีห รือมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

5.       อ้างอิงผลงานการเรียนของผู้เรียนที่เคยสอนมีรูปถ่าย+เกรด(ควรขอความยินยอมก่อน) (ถ้ามี)

6.       วิชา,ราคา,ระยะเวลาต้องระบุให้ชัดเจน

7.       ชื่อคอร์สที่จะตั้งขาย เช่น ตลุยข้อสอบโจทย์เลขเทอม2เป็นต้น

8.       โปรโมชั่นที่จะให้ผู้เรียนเพิ่มเติมถ้าลงคอร์สสมัครหลายคอร์สเป็นต้น

9.       ถ้ามีความสามารถสอนหลายวิชาก็ให้แจ้งกับแอดมินได้

10.   บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

11.   ใบสำเนาเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามี

12.   สมุดบัญชีที่รับเงินโอนพร้อมเลขบัญชี

 

          การขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์และในสื่อทุกช่องทางของบริษัทในการยุติเว็บไซต์และในสื่อทุกช่องทำงของบริษัทของผู้สอน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมีอำนาจสามารถถอดหรือยุติเว็บไซต์และสื่อทุกช่องทางของบริษัทที่ผู้สอนขอใช้บริการออกจากเว็บไซต์และสื่อทุกช่องทางของบริษัทได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้สอนได้ในทุกกรณีที่ประพฤติในสิ่งที่จะเป็นปัญหาได้ต่อไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถทำการติดต่อกับผู้สอนได้ทางบริษัทมีสิทธิ์ทำการยกเลิกสัญญาข้อตกลงนี้กับผู้สอนได้ทันทีโดยผู้สอนไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

          รูปถ่าย สื่อการสอน ข้อมูล เอกสาร สื่อทุกๆรูปแบบของผู้สอน ทั้งภาพภาพเคลื่อนไหว และเสียง หรือเสียงประกอบ และการอ้างอิงทุกอย่างของผู้สอนที่นำมาอัพโหลด ดาวน์โหลด ส่งต่อเผยแพร่ใดๆ ทั้งใน platform เว็บไซต์และทุกๆช่องทำงของบริษัททั้งหมดและในเครือที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำสื่อข้างต้นทั้งหมดที่ได้มาจากผู้สอนไปลงโฆษณาประชำสัมพันธ์ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียและอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกช่องทาง ทางบริษัทไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆในทุกกรณีของผู้ใช้บริการทั้งของผู้สอนและผู้เรียน